Privatlivspolitik

 

Information om Behandling af personoplysninger om jobansøgere

Sidst opdateret juli 2019

 

Hvad omhandler denne Information?

Denne information beskriver, hvordan Dan-Foam ApS (“Dan-Foam“, “vi” eller “os“) behandler oplysninger om dig, som du har givet til os, eller som vi indsamler fra dine referencer eller andre offentlige kilder i forbindelse med en rekrutteringsproces. Dan-Foam indgår i Tempur Sealy koncernen (Tempur Sealy International Inc og dets datterselskaber).

Dan-Foam ApS er dataansvarlig for den behandling af personoplysninger, der er beskrevet i denne information. Til sidst i dokumentet kan du se hvordan du kan kontakte os.

Informationen beskriver også dine rettigheder til databeskyttelse, herunder retten til under visse omstændigheder at gøre indsigelse mod den behandling af dine oplysninger, som Dan-Foam foretager. Du kan finde flere oplysninger om dine rettigheder og hvordan du udøver dem i afsnittet “Dine rettigheder “.  

Hvis vi vurderer, at det er relevant og hensigtsmæssigt, vil vi give dig yderligere information, når vi indsamler oplysninger om dig.

Hvilke oplysninger indsamler vi, til hvilke formål og hvad er retsgrundlaget?

Vi kan indsamle dine personoplysninger på forskellig vis. Vi indsamler primært personoplysninger direkte fra dig. Vi kan også indsamle personoplysninger fra andre kilder, som f.eks. tidligere arbejdsgivere eller offentligt tilgængelige databaser.

Vi indsamler personoplysninger vedrørende ansøgere, der er nødvendige for at vurdere ansøgernes færdigheder, kvalifikationer og egnethed til stillingen og for at administrere jobansøgningen og rekrutteringsprocessen.

Dan-foam indsamler og behandler blandt andet følgende typer personoplysninger om dig i forbindelse med rekrutteringsprocessen:

 • Oplysninger du selv angiver i din ansøgning og dit CV, samt eventuelle bilag, herunder portrætfoto og eksamensbeviser, behandler vi med henblik på at vurdere din egnethed til stillingen, herunder om vi vil tilbyde dig en samtale og i givet fald jobbet. Kommer du til samtale behandler vi også de oplysninger du giver os under samtalen.
  • Formålet med behandlingen er at vurdere din ansøgning og administrere rekrutteringsprocessen og gennemføre foranstaltninger efter anmodning fra dig forud for indgåelse af en eventuel ansættelseskontrakt.
  • Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b.
 • Når du angiver referencer i din ansøgning, kan vi indsamle oplysninger om dig fra disse referencer, herunder blandt andet oplysninger om din arbejdserfaring og kompetencer. Vi kan også indsamle oplysninger fra andre offentligt tilgængelige kilder.
  • Formålet med behandlingen er at forfølge vores legitime interesse i at finde den rette medarbejder til jobbet.
  • Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f. Vi har foretaget en interesseafvejning for at sikre, at dine interesser eller grundlæggende rettigheder eller frihedsrettigheder ikke overstiger vores interesse. Du kan kontakte vores persondataansvarlige på dataprotection@tempursealy.com, hvis du ønsker at modtage flere oplysninger om den afvejning, vi har foretaget.
 • I forbindelse med rekruttering til visse betroede stillinger i vores virksomhed, og hvis det er relevant for stillingen, kan vi med dit samtykke indhente en kopi af din straffeattest eller bede dig gennemføre en personligheds- eller kvalifikationstest.
  • Formålet er at sikre, at der ikke er noget på din straffeattest, der gør dig uegnet til stillingen og at du besidder de rette personlige og faglige kvalifikationer for at bestride stillingen. Du vil altid blive bedt om selv at indhente og vise os din straffeattest.
  • Retsgrundlaget for behandlingen af personligheds- og kvalifikationstests er Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a og for så vidt angår straffeattester Databeskyttelseslovens 8, stk. 3.

Hvem vil vi dele disse data med?

Hvis din ansøgning har relevans for stillinger i andre koncernselskaber kan dine personoplysninger behandles i og tilgås fra jurisdiktioner uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (“EØS“) af selskaber i Tempur Sealy koncernen.

Dine persondata kan overføres til Tempur Sealy-koncernen samt datterselskaber og leverandører i følgende lande uden for EØS:

 • USA
 • Indien
 • Singapore

Dine persondata kan videregives til virksomheder, der som databehandlere i henhold til kontrakt, leverer tjenester til Dan-Foam og Tempur Sealy koncernen, såsom udbydere af rekrutterings- og HR-administrationsplatforme, helpdesk-udbydere, IT-hosting og/eller udbydere af IT-vedligeholdelse.

Når vi overfører dine data inden for Tempur Sealy-koncernen, sker det på grundlag af en koncernaftale, der, når overførslen sker til lande uden for EØS, implementerer standardbestemmelser om overførsel af personoplysninger vedtaget af Europa-Kommissionen. Når vi overfører dine data til organisationer uden for Tempur Sealy-koncernen, benytter vi også Europa-Kommissionens standardbestemmelser eller EU-US-Privacy Shield.

Hvis du vil have flere oplysninger eller vil modtage en kopi af de dokumenter, der bruges som overførselsmekanisme til at beskytte dine persondata, bedes du kontakte os via nedenstående kontaktoplysninger.

 

Dine rettigheder

Du har under visse omstændigheder ret til at bede Dan-Foam om en kopi af dine persondata, og ret til at korrigere, slette eller begrænse behandlingen af dem, samt ret til at få udleveret de persondata, du har givet os, i et struktureret, maskinlæsbart format og til at bede os om at overføre disse persondata til andre organisationer. Du har også ret til at gøre indsigelse mod behandlingen. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Når vi har bedt om dit samtykke, kan du til enhver tid trække samtykket tilbage. Hvis du trækker dit samtykke til Dan-Foam ‘s behandling af dine persondata tilbage, berører det ikke lovligheden af den behandling, der allerede har fundet sted.

Disse rettigheder kan være begrænsede, herunder hvis opfyldelsen af ​​din anmodning ville afsløre persondata om en anden person eller ville krænke vores eller andres rettigheder, eller hvis du beder os om at slette oplysninger, som vi ved lov er forpligtet til at opbevare, eller som vi har afgørende legitime interesser i at opbevare. Relevante undtagelser er inkluderet i både Databeskyttelsesforordningen og national databeskyttelseslov. Vi vil informere dig om relevante undtagelser, vi måtte påberåbe os, når vi svarer på din anmodning.

Hvis du ønsker at udøve disse rettigheder, bedes du kontakte os som anført nedenfor.

Hvis du ikke mener vores svar er fyldestgørende, har du ret til at klage til en EU-databeskyttelsesmyndighed, hvor du bor, arbejder, eller hvor du mener, at en overtrædelse kan have fundet sted. I Danmark kan du klage til Datatilsynet (www.datatilsynet.dk).

 

Hvor længe vil vi opbevare dine oplysninger?

Dine personoplysninger slettes, når der ikke længere er et sagligt formål med deres forsatte opbevaring.

Modtagne ansøgninger fra ansøgere, der ikke har fået jobbet, slettes i umiddelbar forlængelse af afslutningen på ansøgningsrunden, medmindre du har givet samtykke til en længere opbevaringsperiode.

Modtagne ansøgninger fra ansøgere, der har fået jobbet, opbevares under hele ansættelsesforholdets varighed og behandles og opbevares i overensstemmelse med vores Information om behandling af oplysninger om medarbejdere, som du vil modtage i forbindelse med din ansættelse.

Vi forbeholder os retten til at opbevare dine personoplysninger i en længere periode end angivet ovenfor, hvis det anslås at være nødvendigt for at fastlægge, gøre gældende eller forsvare et retskrav.

 

Opdateringer til denne information

Denne ‘Information om behandling af personoplysninger om jobansøgere ‘ kan periodevist blive opdateret. Vi vil i den forbindelse rette datoen øverst på dokumentet i overensstemmelse hermed. Vi vil informere dig direkte om specifikke databehandlingsaktiviteter eller væsentlige ændringer til denne information, såfremt vi forsat har dine personoplysninger.

 

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål til, hvordan vi behandler dine persondata, er du velkommen til at kontakte den persondataansvarlige på dataprotection@tempursealy.com.

Den dataansvarlige for dine oplysninger er Dan-Foam ApS, registreret i Danmark under CVR-nr.  24209709 og med den registrerede adresse: Holmelund 43, DK-5560 Aarup, Danmark.